Ordna begravning

Till dig som just har mist en närstående

Livets slut kan se väldigt olika ut. Ibland kommer döden oväntat och hastigt och som närstående kan det kännas extra svårt att inte ha fått ta ett ordentligt farväl. Kanske känns allt overkligt nu, samtidigt som du säkert inser att det är en del praktiska frågor som måste lösas den närmaste tiden. Det är inte konstigt om du knappt vet var du ska börja. En bra start är att kontakta oss. Vi kommer att göra allt för att hjälpa dig med alla praktiska frågor.

Tveka inte att ta hjälp! Sorg tar tid och ingår i livets palett. Förutom de som står dig nära finns professionella medmänniskor som du kan prata med, exempelvis:

Röda korsets telefonjour, 0771-900 800 (alla dagar 14-22)
Nationella hjälplinjen, 020-22 00 60 (alla dagar 13-22)   

Vid dödsfall

Vad händer nu?

När du nyss mist en nära anhörig dyker det upp många frågor och funderingar om vad som händer härnäst. Det kan vara skönt att i god tid ta kontakt med en begravningsbyrå för att få hjälp med det praktiska. Under tiden förs din närstående till ett bårhus i väntan på begravningen.

När du träffar oss får du svar på alla dina frågor som berör begravningen men också hur din närstående kommer att tas omhand och var han eller hon kommer finnas under tiden fram till gravsättningen. Vi hjälper dig med alla kontakter och praktiska detaljer.

Att ta farväl

Att se den avlidne och ta ett personligt farväl i lugn och ro innan begravningen upplever många som en naturlig och mycket betydelsefull del i sorgeprocessen. Det ger ofta en känsla av frid och förståelse för vad som skett och kan vara en värdefull förberedelse inför själva ceremonidagen.

Om du vill, är du själv varmt välkommen att vara med och bädda ner din närstående i kistan, smycka lokalen eller medverka på annat sätt. Kanske vill du att den avlidne ska ha sina egna kläder på sig? Du kan också lägga ned något personligt i kistan, en blomma, ett brev eller något annat.

Kontakta anhöriga och vänner

Det brukar vara naturligt att så snart som möjligt kontakta anhöriga och vänner och meddela vad som har hänt. Var samtidigt inte rädd för att be om hjälp och stöd. Det är en förmån att ha några som man kan prata med och dela sorgen med. De flesta brukar också bli tacksamma om de kan bidra på något sätt, till exempel med så vardagliga saker som att handla och laga mat.

Andra kontaktmöjligheter

Om du inte har någon nära att prata med, behöver du för den skull inte vara helt ensam. Det finns människor som är beredda att stödja dig. Du kan till exempel kontakta sjukhusprästen, sjukhusets kurator, församlingsprästen eller distriktsläkaren. Det finns också olika stödföreningar som en kurator till exempel kan ge dig närmare information om.

Några saker som du kanske måste ordna snarast

Det finns en del som du som närstående måste ta ansvar för. Det kan till exempel vara att ordna så att någon ser till en bostad som står tom, tömmer kylskåp och tar hand om husdjur. Misstänker du att det kan bli oenighet bland de anhöriga om till exempel bouppteckningen, är det bra om en utomstående person finns med när du är i bostaden. Det är inte lämpligt att ta med sig någonting därifrån. Om den avlidne hade tillhörigheter på sjukhuset bör du hämta ut dem, om du inte redan gjort det. Kontakta i så fall personalen på avdelningen.

Låt barn och ungdomar delta

Vuxna vill ibland hålla barn och ungdomar utanför det som händer efter ett dödsfall. Det sker i all välmening, men vad barn behöver är stöd att klara det som hänt, inte skydd från det. Att förbereda det avsked som en begravning innebär betyder lika mycket för barn som vuxna. Ju äldre barnen är desto större behov har de i allmänhet att få vara med.

Förbered besöket på begravningsbyrån

Att planera en begravning innebär många frågor att ta ställning till. En fråga som kan vara bra att börja fundera på omgående är tidpunkt för begravningsceremonin. Enligt begravningslagen måste den avlidne vara gravsatt eller kremerad inom en månad efter dödsfallet.

När vi planerar begravningsceremonin tillsammans med dig använder vi en checklista som underlag. Checklistan kan du hämta nedan. Gå gärna igenom de olika punkterna och börja fylla i den redan före besöket, så är du väl förberedd när vi ses.

Vi vet också att platsen för mötet kan vara viktigt och hjälper dig därför på vårt kontor, i din hemmiljö eller via telefon.

Hämta checklistan: Inför besöket på begravningsbyrån (81,7 kB) (PDF-fil, öppnas i eget fönster).

Nedan kan du se våra kistor och urnor i olika utföranden och kvalitéer.

Omhändertagande

När en person avlider är det sjukvården eller kommunen som har ansvaret för det första omhändertagandet och för transporten till ett bårhus.

Efter besöket hos oss kommer ytterligare omhändertagande att ske utifrån anhörigas önskemål. Frågeställningar så som till exempel rakning, vilken kista och hur vi ska bädda, ska den avlidne kläs i egna kläder eller ska vi använda svepdräkten? Allt detta går vi igenom på begravningsbyrån.

Kistan kommer sedan att köras till en bisättningslokal där den står i väntan på begravningsdagen.

Vi hjälper även till med långtransporter inom Sverige och utomlands.

Sorg och sorgeprocessen

Att uppleva sorg är smärtsamt, samtidigt som det är en betydelsefull del av själva livet. Tidigare sågs sorgen gärna som tydligt indelad i faser; chock, reaktion, bearbetning och slutligen nyorientering. Idag betonas istället varje individs eget sätt att bearbeta sin sorg. Processen kan pågå olika länge för olika människor eftersom våra erfarenheter skiljer sig åt och vår känslomässiga relation till den döde alltid är unik. För att hjälpa dig på bästa sätt är vi därför alltid ödmjuka inför just dina önskemål och behov.

Läs om sorg

1177 Vårdguiden Om Sorg

1177 Vårdguiden Sorg i familjen - vad händer med barnen

Agneta Grimby, Åsa K Johansson mfl Handbok om sorg (441,4 kB)  (441,4 kB)

Tala med någon

Hjälplinjens telefonjour, 0771-22 00 60
De personer som svarar på Nationella hjälplinjens telefonjour är socionomer, psykologer eller sjuksköterskor och har alla erfarenhet av att tala med människor i kris. Nationella hjälplinjen är en del av 1177 Vårdguiden. Samtalen är kostnadsfria och du kan vara anonym. Du kan även skicka in dina frågor. Läs mer på https://www.1177.se/hjalplinjen

Röda Korsets telefonjour, 0771-900 800
Röda Korsets medarbetare i telefonjouren är utbildade i krishantering och medmänskligt stöd.
www.redcross.se

Samarbete för människor i sorg, SAMS
SAMS består av föreningar som verkar för ökad kunskap om sorg och sorgereaktioner.
Mer information och kontaktuppgifter hittar du på föreningarnas hemsidor:

Riksförbundet för änkor och änkemän
www.efterlevande.se

SPES Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandestöd
www.spes.se

Spädbarnsfonden
www.spadbarnsfonden.se

VIMIL - Vi som mist någon mitt i livet
www.vimil.se

VSFB - Vi Som Förlorat Barn
www.vsfb.se

Febe - nätverk för föräldrar som förlorat barn
www.febe.net

Personligt avsked

Värdet av ett personligt avsked

När någon dör är det angeläget att de närmaste får en möjlighet att själva förvissa sig om dödsfallet. Att se den avlidna direkt efter dödsfallet t.ex. på sjukhuset, på vårdhemmet eller i bostaden är därför viktigt för de flesta. Att med egna sinnen förnimma döden är ofta det bästa sättet att förstå att någon är död. Att se den avlidna direkt efter dödsfallet ska däremot inte förväxlas med ett personligt avsked och att se den avlidna i sin kista. Det förra handlar om att förvissa sig om och förstå att dödsfallet verkligen har skett. Det senare handlar om en annan slags förvissning, en kontroll av att den avlidna nu kommit till ro i sin sista bädd och att allt stämmer med det man kommit överens med begravningsbyrån om. Är det rätt kista? Är det rätt person i kistan? Har den avlidna bäddats ner och har den klädsel som man förväntat sig? Har den avlidna fått med sig de minnessaker man tänkt sig?

Att ta farväl av den avlidna när han eller hon lagts till ro i sin kista är ett värdefullt led i bearbetningen av sorgen. På begravningsdagen är man sedan bättre förberedd eftersom man redan sett kistan och vet hur den avlidna har tagits om hand. Har man inte haft möjlighet att se den avlidna direkt efter dödsfallet är ett personligt avsked än viktigare.

Ofta arrangeras ett avsked vid kistan i sjukhusets kapell, eller andra iordningsställda rum.
Vi hjälper till att planera ett personligt avsked och kommer även att finnas med på plats.

Läs mer om personligt avsked här. (27,3 kB)

Visningen - en positiv upplevelse

Att se den avlidna i kistan eller visning som det också kallas, ska vara en positiv upplevelse. Men stunden kräver god förberedelse. Lokalens storlek och utformning, belysning, utsmyckning och kanske sång, musik och diktläsning, kan vara faktorer av betydelse. Likaså att man får tillräcklig tid på sig och att man får information om de eventuella förändringar som kan ha skett när det gäller den avlidnas utseende. Här hjälper begravningsbyrån till. Byrån är också på plats i god tid innan och förbereder rummet och kontrollerar kistan och ser till den avlidna samt rättar till sådant som är nödvändigt. Vid det personliga avskedet finns alltid möjlighet att lägga med något till den avlidna i kistan. Det kan vara en blomma, en vigselring, ett brev med en hälsning, en teckning från barnen, ett fotografi eller något annat. Det är också möjligt att ta med kameran och ta ett fotografi av den avlidna som sedan kan visas den som önskat men inte kunnat vara med vid det personliga avskedet. Det personliga avskedet bör ske så snart som möjligt efter dödsfallet. Det har att göra med att en avliden förändras något med tiden. Ett personligt avsked bör ske i lugn och ro och vid ett särskilt tillfälle.
Att se den avlidna i samband med begravningsceremonin är därför inte att rekommendera men kan ibland bli nödvändigt.

Kyrklig begravningsceremoni

Det är av stort värde om den avlidne själv uttryckt sina önskemål men det är lika vanligt att anhöriga ingenting vet.
Är den avlidne medlem i Svenska kyrkan, Katolska kyrkan eller något annat religiöst samfund ser vi det som en viktig ledtråd om inget annat uttryckligen har uttalats av den avlidne.

Vanligast är att man har en ceremoni runt kistan (den avlidne ligger då nerbäddad i en stängd kista) men det förekommer även akt med urna (kremationen är redan genomförd och urnan innehåller askan efter den avlidne) eller akt med fotografi. Här bör man prata ihop sig med sin präst eller borgerliga officiant.

Alternativ 1:
Svenska kyrkan: En religiös begravningsceremoni kan hållas i någon av alla Svenska kyrkans kyrkor, eller i ett begravningskapell. I samråd med prästen kommer anhöriga överens om ett minnestal "griftetal", psalmer, musikstycken och bibeltexter som ritualen ska innehålla, vanligen följer man den ordning Svenska kyrkan fastställt.

Alternativ 2:
En religiös begravningsceremoni kan hållas i ett begravningskapell men vanligt är att man håller akten i någon av de kyrkor som det trossamfund man tillhör ställer till förfogande. Till exempel har både Svenska kyrkan och Katolska kyrkan många vackra kyrkor. Det vanligaste är att man är i sin församlingskyrka i det område där man bor. Ibland finns det orsaker (t.ex. sommarvistelser eller byte av bostad) som gör att den avlidne har känt närmare samhörighet med en kyrka utanför sin egen församling och det är i regel inget problem att då hålla en begravningsceremoni där.
I samråd med prästen kommer anhöriga överens om ett minnestal, psalmer, musikstycken och bibeltexter som ritualen ska innehålla, vanligen följer man den ordning kyrkan fastställt.

Läs mer om Svenska kyrkans ordning här. (31,1 kB)

Borgerlig begravning

Alternativet till den religiösa ritualen kallas för en Borgerlig begravningsceremoni.

Här är man fri att utforma akten så som man själv önskar. Vanligt är att man använder sig av ett kapell men man kan mycket väl välja helt andra lokaler och platser om det är praktiskt möjligt.
Vem som helst får förrätta en borgerlig begravningsceremoni men det kan oftast kännas skönt att använda sig av någon som är van vid att hålla i ett sådant uppdrag. En borgerlig officiant är behjälplig med att sätta ihop ett programförslag, skriva ett minnestal och att hjälpa till med att välja ut musik, dikter och andra eventuella texter.

Några exempel på personligt utformad begravning:

• Ceremonin hålls på en båt eller i trädgården.

• Låt den avlidne vara huvudperson på begravningen genom personligt utformad kistdekoration. Kistan kan dekoreras med golfklubban eller stenar och blommor. Även runt kistan kan en personlig prägel sättas med fotografier eller något från den avlidnes fritidssysselsättning.

• På minnesstunden kan favoriträtten serveras tillexempel grillat, ärtsoppa med pannkakor och punsch, hamburgare.

• Personligt utformad musik vid ceremoni och minnesstund.

Minnesstund

En minnesstund kan vara minst lika viktig som själva begravningsceremonin.

Här ges möjlighet att under något lättare former hålla tal, dela minnen och känna en samhörighet i det avsked man just delat.
Under minnesstunden är det vanligt att man bjuder på någon form av förtäring. Det kan vara allt från kaffe och kaka, mingel med snittar och vin, smörgåstårta med lättöl till en hel middag vid sittande bord.

Lokalen väljer vi utifrån anhörigas önskemål. Man bör ta i bekantande att det kan finnas lokala regler i de fall man väljer kyrkans församlingssalar så som till exempel alkoholförbud.
Vanligen bjuder man in till en minnesstund i dödsannonsen och får på så vis information om antal gäster genom att släkt och vänner anmäler sig.

Gravsättning

Jordfästning/Grav för kista: I anslutning till begravningsakten transporteras kistan till begravningsplatsen och sänks i sin helhet ner i graven. En gravsättning av kista ska ske inom en månad efter dödsfallet.

Grav för urna: När kremeringen är genomförd samlas askan i en urna. Urnan som anhöriga valt gravsätts senare i en grav avsedd för urnor. En gravsättning ska ske inom ett år.

Minneslund: I en minneslund sprider eller gräver man ner askan efter den avlidne. En minneslund är en anonym, gemensam begravningsplats. Anhöriga får inte närvara vid gravsättningen och man vet inte exakt var i minneslunden gravsättningen har skett. De flesta församlingar och förvaltningar har ett dokument med regler som ska läsas igenom och godkännas före en gravsättning i minneslund.

Vid eldbegängelse ska en kremering ske inom en månad efter dödsfallet. Det finns tydliga regler kring hur en aska får hanteras och placeras. I de flesta fall ska en urna eller aska förvaras på krematoriet, alternativt hos kyrkogårdsförvaltning i ett låst förvaringsutrymme, i väntan på gravsättning.

Gravsten

Varje människa är unik och dess minne är alltid värt att bevara. Om inte den avlidne uttryckt önskemål om hur hon eller han vill utforma gravvården är det de efterlevande som väljer. Lagen ger numera stor frihet för personliga önskemål. På bilderna till finns några exempel på hur en gravvård kan se ut men möjligheterna att göra något mer personligt är stora.

Vissa tilltalas av det enkla naturnära medan andra kanske tänker mer på att stenen ska vara lättskött.

En del kan tänka sig en lite annorlunda utformning t.ex. en vacker och dekorativ gravlykta inbyggd i stenen. Ett fönster med kristallglas både mot fram och baksidan ger ett vackert intryck både med och utan ljus isatt.

Ett riktigt foto på stenen tilltalar en del. Vi anlitar den enda tillverkaren i Sverige som kan lasergravera foton på granit. En bild som anknyter till yrkes eller fritidslivet, ett foto på den avlidne, ett natur- eller djurmotiv, eller något annat vackert ger en unik gravvård som berättar något mer om personen för eftervärlden.

Borgerlig begravning

Alternativet till den religiösa ritualen kallas för en Borgerlig begravningsceremoni.

Här är man fri att utforma akten så som man själv önskar. Vanligt är att man använder sig av ett kapell men man kan mycket väl välja helt andra lokaler och platser om det är praktiskt möjligt.
Vem som helst får förrätta en borgerlig begravningsceremoni men det kan oftast kännas skönt att använda sig av någon som är van vid att hålla i ett sådant uppdrag. En borgerlig officiant är behjälplig med att sätta ihop ett programförslag, skriva ett minnestal och att hjälpa till med att välja ut musik, dikter och andra eventuella texter.

Några exempel på personligt utformad begravning:

• Ceremonin hålls på en båt eller i trädgården.

• Låt den avlidne vara huvudperson på begravningen genom personligt utformad kistdekoration. Kistan kan dekoreras med golfklubban eller stenar och blommor. Även runt kistan kan en personlig prägel sättas med fotografier eller något från den avlidnes fritidssysselsättning.

• På minnesstunden kan favoriträtten serveras tillexempel grillat, ärtsoppa med pannkakor och punsch, hamburgare.

• Personligt utformad musik vid ceremoni och minnesstund.

Kontakta oss

Välkommen till Wikholms Begravningsbyrå
Södra Långgatan 3, 572 55 Oskarshamn
info@wikholms.se 

Öppettider
Måndag - Fredag
09.00-17.00.
Lunchstängt
12.00-13.15
Övriga tider öppet för jour och akuta ärenden.

Tel: 0491-84050

Vi hjälper till med att ordna allt praktiskt i samband med dödsfall och tar personligt ansvar för varje uppdrag.
Tveka inte att ta kontakt med oss om du behöver hjälp med att ordna en begravning.